You do You? || Tim Johnson || Genesis 3:1-5 & Matthew 4:1-11